Terms And Conditions

Terms and conditions


เงื่อนไขการให้บริการที่สำคัญนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการ (Terms and conditions)

บริษัท นิวเจนเวนเจอร์ จำกัดให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทั้งต่อคุณ (ผู้ใช้งาน) และผู้ให้บริการ (Service Provider) ซึ่งควบคุมการเข้าถึงและการใช้บริการของแอปพลิเคชัน NEWGEN VENTURE บน Apple iTunes store และ Google Play store ซึ่งนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยว และตัวแทนเสนอขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ผ่านแผลตฟอร์มออนไลน์ กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงก่อนใช้บริการ

“ผู้ใช้งาน” หมายถึง บุคคลที่เข้ามาใช้งานบนเวปไซต์และแอปพลิเคชั่น

“ผู้ให้บริการ” หมายถึง ผู้จัดหาและ/หรือผู้ผลิตสินค้าและบริการและ/หรือผู้ประกอบอาชีพให้บริการต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโดยตรงต่อผู้ใช้งาน (ที่พัก เช่น โรงแรม โมเทล อพาร์ตเมนต์ บ้านพัก, สิ่งที่น่าสนใจ เช่น  ผู้นำเที่ยว มัคคุเทศก์ พิพิธภัณฑ์ ทัวร์เที่ยวชม กิจกรรมการท่องเที่ยว , การขนส่งและการเดินทาง เช่น รถยนต์-เช่า เรือ รถรับส่งสนามบิน รถบัส รถรับส่ง ทัวร์, ประกันการเดินทาง รวมถึง สินค้าและบริการอื่น ๆ ด้านการเดินทางที่ได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์นี้)”

แพลตฟอร์ม” หมายถึง เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (สำหรับอุปกรณ์พกพา)

1. ความเป็นส่วนตัว
การใช้บริการดังกล่าว คุณยินยอมต่อการดำเนินการทางข้อมูลภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

 

2. บริการด้านสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ออกสู่สาธารณะ การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การแสดงความคิดเห็น การสอบถาม รวมถึงการชี้แจ้งต่างๆ บนสื่อดังกล่าว อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

เพื่อปกป้องบริษัทฯ จากข้อมูลที่บิดเบือนเสียหาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร ความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกผ่าย

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง สื่อหรือช่องทางในการติดต่อสื่อสารแบบสองทางผ่านระบบเครือข่ายอิเทอร์เน็ต เป็นสื่อรูปแบบใหม่ ที่บุคคลทั่วไปสามารถนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง ออกสู่สาธารณะโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภทต่างๆ

2.1 หลักการพื้นฐาน
การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง โดยยึกหลักการเคารพสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนจริยกรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความเป็นส่วนตัว และกฎระบบ ข้อบังคับความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของจิตสำนึกที่ดี เพื่อลดความเสื่ยงที่อาจจะก่อความเสียหายกับบริษัทฯ อันเกิดจากการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์

2.2 กฎหมายที่เกี่ยข้อง เช่น
1. พระราชบัญญัติว่าดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
3. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 เป็นต้น

 

3. ขอบเขตการให้บริการ
NEWGEN VENTURE เป็นตัวแทนผู้เสนอขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยนำเสนอรายละเอียด ราคา ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม จำนวนที่ให้บริการ นโยบายและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า/บริการ วิธีการส่งมอบสินค้า/บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่สาธารณชนและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปทำรายการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่สนใจด้วยตนเองโปรดทราบว่า สินค้าและบริการที่ได้นำเสนอบนเว็บไซต์บางรายการ อันได้แก่ แพคเกจท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ไกด์นำเที่ยว และสินค้าบริการอื่น ๆ เป็นการให้บริการของผู้ให้บริการโดยตรงต่อท่าน โดยผู้ให้บริการนั้น ๆ ไม่ถือเป็นตัวแทนพนักงานหรือผู้รับเหมาช่วงของ NEWGEN VENTURE เราทำหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางประสานงานระหว่างท่านกับผู้ให้บริการเท่านั้น ดังนั้น NEWGEN VENTURE จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ การละเว้นบริการ หรือสินค้าและบริการของผู้ให้บริการหากมีกรณีพิพาทข้อมูลที่เรานำเสนอบนเว็บไซต์และ/หรือ Mobile Application อ้างอิงจากข้อมูลที่ ได้รับจากผู้จัดหาและ/หรือผู้ผลิตสินค้าและบริการและ/หรือผู้ให้บริการต่าง ๆ โดยบุคคลดังกล่าวมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการ อัปเดต ราคา/ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม จำนวนที่ให้บริการ นโยบายและเงื่อนไข และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ ถึงแม้ว่า NEWGEN VENTURE จะใช้ความเชี่ยวชาญอย่างระมัดระวังในการประกอบธุรกิจของเรา แต่ก็ไม่อาจยืนยันและไม่รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ มีความแม่นยำ สมบูรณ์ ถูกต้อง หรือเป็นข้อมูลล่าสุด และ NEWGEN VENTURE จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด อุปสรรค ข้อมูลที่ไม่แม่นยำ ที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรือเป็นเท็จ หรือการไม่ส่งต่อข้อมูลบนเว็บไซต์และ/หรือ Mobile Application

4. การยกเลิกการสั่งซื้อ/การจอง และการไม่เข้าใช้บริการ
เมื่อคุณดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ/สั่งจองสินค้า/บริการ ย่อมแสดงถึงการยอมรับและเห็นด้วยกับนโยบายยกเลิกการจองและการไม่เข้าใช้บริการ รวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการเพิ่มเติมใด ๆ ของผู้ให้บริการนั้น ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ให้บริการแต่ละแห่ง ซึ่งจะปรากฏอยู่ในหน้าเงื่อนไขและข้อตกลงในระหว่างขั้นตอนสั่งซื้อ/สั่งจองและในเอกสารยืนยันการทำรายการซื้อ/จองที่ส่งมอบให้แก่คุณโปรดทราบว่า ราคาและค่าธรรมเนียมบางรายการหรือข้อเสนอพิเศษบางอย่างไม่สามารถยกเลิก ขอรับเงินคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามนโยบายการสั่งซื้อ/จอง การชำระเงินล่วงหน้า และนโยบายการไม่เข้าใช้บริการของผู้ให้บริการ หรือไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินที่ชำระล่วงหน้าคืน ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อมูล (การสั่งซื้อ/การจอง) สินค้า/บริการของท่านอย่างละเอียดว่ามีเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่ก่อนดำเนินการ สั่งซื้อ/สั่งจองอย่างไรก็ตาม NEWGEN VENTUREไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ อันเป็นผลมาจากการเข้าใช้บริการล่าช้า หรือหากการจองของคุณถูกยกเลิก หรือมีค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บเมื่อคุณไม่เข้าใช้บริการ

5. ราคาและการส่งเสริมการขาย
NEWGEN VENTURE อาจเสนอราคาที่ต่ำกว่าและ/หรือข้อมูลส่งเสริมการขายเป็นครั้งคราว โปรดทราบว่าราคาเหล่านี้อาจมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่แตกต่าง ตัวอย่างเช่น การจองและนโยบายการคืนเงินคุณยอมรับและตกลงว่าบัตรเครดิตของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนโดย NEWGEN VENTURE ตามราคาการจองทั้งหมดของบริการด้านการเดินทางในเวลาที่ทำการจอง ซึ่งมีราคาแสดงอยู่บนเว็บไซต์ และ/หรือ NEWGEN VENTURE Mobile Application บวกด้วยอัตราภาษี และค่าธรรมเนียมบริการ

6. พฤติกรรมต้องห้าม
คุณไม่สามารถเข้าถึง แทรกแซงการทำงานของผู้ให้บริการ หรือใช้บริการเพื่อดำเนินการใด ๆ ที่อาจเป็นภัยต่อผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการ ผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม หรือใช้บริการในลักษณะที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม และผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้คุณขอข้อมูลการติดต่อส่วนตัวกับผู้ให้บริการ ผู้ใช้หรือบุคคลที่สามในการใช้บริการได้
ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมต้องห้าม คุณไม่สามารถ:

 • ถ่ายทอดข้อความหรือข้อมูลใด ๆ ภายใต้ชื่อเท็จ หรือบิดเบือนข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่คุณถ่ายทอด
 • จัดหาข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์
 • ถ่ายทอดข้อความหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีลักษณะผิดกฎหมาย ใส่ร้าย หมิ่นประมาท ลามก หลอกลวง ล่วงละเมิดผู้เยาว์ ก่อกวน คุกคาม หรือแสดงความเกลียดชัง
 • ถ่ายทอดข้อความหรือข้อมูลที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิในการเผยแพร่ของผู้อื่น
 • เลียนแบบ ถ่ายทอดซ้ำ เผยแพร่ แจกจ่าย ขาย ตีพิมพ์ ออกอากาศ หรือถ่ายเทเนื้อหาที่ได้รับผ่านบริการแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า
 • มีส่วนร่วมในการคัดลอก หรือการเก็บเกี่ยวเนื้อหาหรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้วิธีการอัตโนมัติอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อรวบรวมข้อมูล
 • ดําเนินการใด ๆ ที่ทำให้มีการถ่ายข้อมูลขนาดใหญ่เกินความจำเป็นหรืออย่างไม่สมเหตุสมผลบนระบบเครือข่ายหรือโครงสร้างพื้นฐานของเรา
 • ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือชุดคำสั่งใด ๆที่แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานอย่างสมบูรณ์ของบริการหรือกิจกรรมใด ๆ บนบริการ หรือพยายามสืบสวน ตรวจสอบ ทดสอบช่องโหว่ หรือละเมิดความปลอดภัยของระบบหรือระบบเครือข่ายใด ๆ
 • พยายามเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนถ่าย ถอดรหัส แปลกลับทางวิศวกรรม ถอดชิ้นส่วน หรือสร้างงานเลียนแบบของชุดคำสั่งหรือส่วนของชุดคำสั่งในทางใดก็ตาม
 • มีส่วนร่วมในการดำเนินการอื่นใดที่ยับยั้งหรือขัดขวางไม่ให้บุคคลใช้บริการอย่างน่าพึงพอใจโดยเป็นไปตามวิจารณญาณของเราแต่เพียงผู้เดียว เปิดเผยเรา ผู้ใช้ของเรา บริษัทในเครือ หรือบุคคลที่สามใด ๆ ต่อความรับผิดชอบ ความเสียหาย หรือการสูญเสียในรูปแบบใดก็ตาม
 • การฝ่าฝืนระบบหรือระบบเครือข่ายอาจส่งผลให้ต้องรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา ผู้ให้บริการอาจตรวจสอบและร่วมงานกับหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย เพื่อดำเนินคดีกับคุณที่ฝ่าฝืนข้อตกลง ผู้ให้บริการอาจระงับหรือยุติการเข้าถึงบริการของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
บริการได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธ์ของประเทศไทย ลิขสิทธ์ทั้งหมดในบริการเป็นของผู้ให้บริการ และผู้ออกใบอนุญาตบุคคลที่สามของผู้ให้บริการตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธ์สากล คุณไม่สามารถตีพิมพ์ ทำซ้ำ เผยแพร่ แสดง แก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง คัดลอก ขาย แปล ถอดชิ้นส่วน ตัดต่อ คัดลอกที่มาของรหัสจากสัญญา ครอบครอง ออกใบอนุญาต สร้างงานคัดลอก ดัดแปลง ประกาศ ถ่ายทอด วางโครง หรือใช้ประโยชน์ส่วนใด ๆ ของบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ

ลิขสิทธ์ทั้งหมดในชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริษัท ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรูปลักษณ์ สโลแกน บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบริการ ไม่ว่าจะเป็นที่ปรากฏบนสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่หรือคู่กับเครื่องหมายการค้า เป็นของผู้ให้บริการหรือผู้ออกใบอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวและถูกคุ้มครองจากการผลิตซ้ำ เลียนแบบ หรือทำให้เกิดความสับสนหรือทำให้เข้าใจผิดในการใช้ ภายใต้กฎหมายลิขสิทธ์และเครื่องหมายการค้าระดับชาติและระหว่างประเทศ การใช้หรือการใช้เครื่องหมายทางการค้าหรือวัตถุใด ๆ ในทางที่ผิด ยกเว้นจากที่ได้รับอนุญาต เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดเจน และไม่มีสิ่งใดบนบริการนี้ที่ระบุหรือบอกเป็นนัยว่าคุณได้รับใบอนุญาตหรือสิทธิภายใต้สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ ของผู้ให้บริการ บริษัทในเครือ หรือบุคคลที่สามใด ๆ

8. เนื้อหาของบุคคลที่สาม
บริการอาจมีการนำคุณไปยังเนื้อหาของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและยินยอมว่าผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าว และผู้ให้บริการไม่สามารถควบคุม รับรอง ส่งเสริม แนะนำ หรือยอมรับความรับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว การใช้งานของเนื้อหาจากบุคคลที่สามที่ถูกเชื่อมโยง ย่อมเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

9. เนื้อหาของคุณ
คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้เขียนต้นฉบับและผู้สร้างเนื้อหาใด ๆ ที่คุณถ่ายโอนให้ผู้ให้บริการหรือบริการของผู้ให้บริการ และยอมรับว่าคุณไม่ถ่ายโอนเนื้อหาที่ฝ่าฝืนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการกำจัดเนื้อหาใดๆ ที่อาจพิจารณาตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการแล้วว่าอาจฝ่าฝืนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น คุณตกลงว่าผู้ให้บริการจะพ้นผิดและถูกคุ้มครองจากข้อเรียกร้องทั้งหมด อันเนื่องจากการเรียกร้องทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการเรียกร้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามที่อาจเกิดขึ้นจากการโอนถ่ายเนื้อหาใด ๆ บนบริการ หรือที่อาจเกิดขึ้นหากคุณดาวน์โหลด คัดลอก หรือใช้รูปภาพจากบริการเพื่อประโยชน์ทางการค้าของคุณเอง ด้วยเหตุนี้คุณมอบหมายกรรมสิทธิ์ตลอดชีพและทั่วโลก รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาใด ๆ ที่สร้างโดยคุณหรือโอนถ่ายโดยคุณให้กับผู้ให้บริการ

10. ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ
การใช้งานบริการของคุณย่อมเป็นความเสี่ยงของคุณเอง บริการนี้ให้ไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่ โดยไม่ประกอบด้วยการรับรองในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดเจนหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันชื่อ สภาพการซื้อขาย ความเหมาะสมต่อจุดประสงค์ใด ๆ การไม่ละเมิด หรือการฝ่าฝืนสิทธิอื่น ๆ ผู้ให้บริการไม่รับรองความเพียงพอ การแพร่หลาย ความถูกต้อง ผลที่เป็นไปได้ หรือความครบถ้วนของบริการ หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ถูกนำพามาสู่หรือนำพาไปจากบริการของผู้ให้บริการ หรือว่าการทำงานของบริการจะไม่ถูกรบกวน ไร้ซึ่งไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือไร้ซึ่งข้อผิดพลาด ผู้ให้บริการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าผู้ให้บริการไม่ยอมรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาดหรือข้อละเลยของเนื้อหาในบริการหรือของเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ถูกนำพามาสู่หรือนำพาไปจากบริการ
ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยทางตรงหรือทางอ้อมใด ๆ ความเสียหายเฉพาะ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายจากการลงโทษ ผลกำไรที่เสียไปหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ให้บริการ การหยุดชะงักใด ๆ ในความพร้อมของบริการ ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่งผ่าน ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความสูญเสียของข้อมูล หรือใช้งานในทางที่ผิด การพึ่งพา การทบทวน การเปลี่ยนแปลงหรือการใช้งานบริการหรือข้อมูลที่ถูกรวบรวมในบริการในลักษณะใด ๆ แม้ว่าจะได้รับคำแนะนำอย่างน้อยหนึ่งอย่างถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือการสูญเสียดังกล่าว
คุณยอมรับว่าการแก้ไขหรือเยียวยาข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการจะเป็นการยุติการใช้บริการ

11. การชดใช้ความเสียหาย
คุณยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหาย ปกป้องพวกผู้ให้บริการและบริษัท ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้ผลิตและกรรมการ รวมถึงสำนักงาน บริษัทในเครือ ผู้รับเหมารายย่อย พนักงาน ตัวแทน และผู้รับโอน จากอันตรายหรือการสูญเสียต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายที่สมเหตุสมผล) ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย และความรับผิดเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานบริการหรือการฝ่าฝืนข้อตกลงของคุณ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะคุ้มครองตนเองจากข้อเรียกร้องใด ๆ ที่ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยค่าเสียหายภายใต้ส่วนนี้ของบทบัญญัติ ในกรณีดังกล่าว คุณจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้ให้บริการตามที่ผู้ให้บริการร้องขออย่างสมเหตุสมผล

12. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจ
คุณยอมรับว่าการเข้าถึงหรือการใช้บริการจะถูกปกครองโดยและถูกตีความภายใต้กฎหมายของไทย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งทางกฎหมาย คุณยอมรับว่าข้อเรียกร้องหรือข้อโต้แย้งใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการของผู้ให้บริการ ต้องถูกตัดสินโดยศาลในประเทศไทย เว้นแต่ว่าจะมีการตกลงกันจากทุกฝ่าย

13. การสื่อสารและการดำเนินการโดยบริการ
ในฐานะที่เป็นบริการด้านข้อมูล บริการยังจำเป็นต้องสื่อสารกับคุณ โดยการใช้บริการหรือลงทะเบียนกับบริการดังกล่าว คุณยินยอมว่าคุณเป็นสมาชิกของบริษัทและหรือบริษัทในเครือของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะส่งข้อความและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการของผู้ให้บริการให้กับคุณตามที่คุณได้ยินยอมกับผู้ให้บริการ
นอกเหนือจากการสื่อสารภายในบริการแล้ว ผู้ให้บริการอาจจะส่งข้อความเกี่ยวกับการดูแลระบบและการบริการ การประกาศเกี่ยวกับบริการ (รวมถึงลักษณะและหรือองค์ประกอบใหม่ ๆ) และข้อมูลอื่น ๆ
ผู้ให้บริการอาจเสนอให้คุณเข้าสู่บริการผ่านบุคคลที่สาม เช่น Facebook หรือ Google หากท่านเลือกที่จะปฏิบัติสิ่งดังกล่าว การใช้งานย่อมเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และผู้ให้บริการไม่สามารถรับผิดชอบข้อมูลที่คุณส่งผ่านสู่บุคคลที่สามดังกล่าว

14. เบ็ดเตล็ด
ข้อตกลงเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ให้บริการกับคุณ แทนที่การสื่อสารและข้อเสนอใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหรือเกิดขึ้นพร้อมกัน (ไม่ว่าจะด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร หรืออิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างผู้ให้บริการกับคุณ ในกรณีที่เงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงนี้ไม่สามารถถูกบังคับใช้ได้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของเงื่อนไขอื่น ๆ ในข้อตกลงนี้ และจะถูกแทนที่ด้วยเงื่อนไขอื่นที่สามารถถูกบังคับใช้ได้และใกล้เคียงกับเจตนารมณ์ของเงื่อนไขที่ไม่สามารถถูกบังคับใช้ได้ คุณยอมรับว่าจะไม่มีความสัมพันธ์ทางกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือตัวแทนระหว่างคุณกับผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นผลจากข้อตกลงเหล่านี้หรือการเข้าถึงและการใช้บริการต่าง ๆ ของคุณ

ความล้มเหลวของผู้ให้บริการในการบังคับใช้เงื่อนไขใด ๆ หรือในการตอบสนองต่อการละเมิดโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ได้ทำให้สิทธิของผู้ให้บริการในการบังคับใช้ข้อตกลงหรือเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงนี้หรือการตอบสนองต่อการละเมิดใด ๆ ถูกระงับ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงเหล่านี้ที่แสดงการสละสิทธิของผู้ให้บริการที่จะปฏิบัติตามคำขอรัฐบาล ศาล และการบังคับใช้กฎหมาย หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้งานบริการของคุณหรือข้อมูลที่ผู้ให้บริการได้รับหรือรวบรวมโดยผู้ให้บริการจากการใช้งานดังกล่าว

15. นโยบายการยกเลิกการคืนเงินและการคืนรายการ
การใช้งานของบริการมีการจ่ายผ่านระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก โดยผู้ใช้สามารถชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต การโอนผ่านธนาคาร หรือรูปแบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตลอดจนสามารถชำระเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสดได้
ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการพิจารณาคืนเงินสำหรับการซื้อหรือชำระค่าสินค้าและบริการเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้บริการไม่ได้รับสินค้าหรือบริการเนื่องจากความผิดพลาดของผู้ให้บริการ เช่น รายการมีข้อบกพร่องหรือเสียหายระหว่างการให้บริการ
 2. ผู้ใช้บริการได้รับรายการที่ไม่ตรงกับรายละเอียดที่ตกลงไว้ (ตัวอย่างเช่น เวลาตัวบุคคล บริการที่เจาะจง และอื่น ๆ)
 3. รายการที่ผู้ใช้บริการแตกต่างจากคำอธิบายที่ให้ไว้อย่างมาก
 4. ผู้ใช้ กับ ผู้ให้บริการตกลงกันให้มีการคืนเงิน โดยผู้ให้บริการต้องเป็นผู้แจ้งยืนยันให้ผู้ให้บริการดำเนินการคืนเงินให้แก่ลูกค้า
 5. กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการคืนเงิน
 • กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจเกิดขึ้น
 • ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
 • ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่งเอกสารคำร้องของผู้ใช้ผ่าน support@newgenventure.com แต่ละคำร้องจะถูกตัดสินใจเป็นรายกรณี และผู้ให้บริการเป็นผู้ตัดสินใจผลสำเร็จของคำร้องแต่เพียงผู้เดียว นอกเหนือจากที่ระบุอยู่ในนโยบายการยกเลิก การคืนเงิน และการคืนรายการ ผู้ใช้ไม่สามารถยื่นขอคืนรายการและหรือคืนเงินเนื่องจากมีการเปลี่ยนใจได้

หากคำขอคืนเงินของผู้ใช้ได้รับการอนุมัติ ผู้ให้บริการจะดำเนินการคืนเงินให้กับผู้ใช้โดยระยะเวลาดำเนินการขึ้นอยู่กับช่องทางชำระเงินที่ลูกค้าได้ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการ โดยผู้ให้บริการจะแจ้งระยะเวลาดำเนินการให้ผู้ใช้ทราบตามแต่กรณี
หากผู้ใช้ทำการชำระเงินผิดพลาด (เช่น กรอกจำนวนเงินผิด, ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการเติมเงินผิด หรือใส่หมายเลขอ้างอิงสำหรับชำระเงินผิด) หรือทำการชำระเงินซ้ำซ้อน ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการชำระเงินที่ผิดพลาดหรือยกเลิกการชำระเงินซ้ำซ้อนกับทางผู้ให้บริการได้ และผู้ให้บริการจะไม่ทำการคืนเงินให้กับผู้ใช้ซึ่งรวมถึงเงินค่าธรรมเนียมในการชำระเงินของธุรกรรมชำระเงินดังกล่าวด้วย ผู้ใช้จะต้องทำการติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อขอทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการชำระเงินที่ผิดพลาดหรือขอคืนเงินจากการชำระเงินที่ซ้ำซ้อนเท่านั้น

Contact information
NEWGENVERTURE Company Limited
Business address : 3300/111, 21st Floor, Elephant Building, Phaholyothin Road, Chomphon Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok
Phone : 0959936194
Email: support@newgenventure.com
Facebook : NEWGENVENTURE

 

NEWGEN VENTURE ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และตั้งใจส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้กับคุณ